Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.rischino.sk môžu uskutočniť nakupujúci za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.rischino.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou,alebo telefonicky.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Súhlasom s obchodnými podmenkami udeľujete súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pre účely objednania produktov spoločnosti Pharma Clinic s.r.o, IČO: 47003693. Súhlas dotknutej osoby je daný na dobu 2 rokov a môže byť na základe písomnej žiadosti kedykoľvek vzatý späť. Po období 2 och rokov budú osobné údaje skartované.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou(faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú vo všeobecnosti od 24 hodín do 5 pracovných dní od dátumu objednávky pokiaľ je písané, že nosič je skladom. Ak skladom nie je, budeme ho pre Vás šiť po obdržaní objednávky, vtedy sú dodacie doby uvádzané v dostupnosti pri každej kolekcii z eshopu. Dodacie doby pri hand made výrobe sa nedajú určiť presne na deň, preto sa môže vo výnimočných prípadoch stať, že sa doručia neskôr v prípade ak nedodajú dodávatelia komponenty, látky majú nečakané a vopred nepredvídateľné zdržanie, poruchy strojov, choroby a udalosti, ktoré pri výrobe tohto typu na zakázku nevieme dopredu ovplyvniť. O meškaní, ktoré presiahne viac ako len pár dní je zákazník upovedomený dopredu. Samozrejme objednávky sa snažíme vybaviť, čo najskôr, preto nosič môže byť doručený aj oveľa skôr ako je písaný v dostupnosti.

Kupujúci je povinný tovar prevziať na adrese, ktorá je uvedená v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po neprevzatí tovaru sa kupujúcemu účtuje zmluvná pokuta vo výške 9,90 Eur za účelom vykompenzovania nákladov na balné, skladné a poštovné predávajúceho.

Kupujúci v zásielke obdrží faktúru.

Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt. Dopravné a balné sa vždy zobrazí pri objednávke podľa aktuálního cenníka dopravcu.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  • vlastnou dopravou
  • kuriérom (zasielateľskou službou)
  • cez Slovenskú poštu

Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Kúpna zmluva je platná od okamihu objednania. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. pokiaľ dôjde ku otvoreniu ochranného obalu, zo zákona nie je umožnené vrátenie tovaru. Napriek tomu Vám chceme poskytnúť možnosť tovar vyskúšať. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť po vybalení z fochrannej fólie, takto odskúšaný tovar ( nie nosený, len vyskúšaný) vezmeme späť. V prípade, že predávajúci vezme späť tovar vybalený z ochrannej fólie, vzniknú náklady na jeho hygienické ošetrenie a opätovné ochranné zabalenie, tak aby spĺňal najvyššie hygienické štandardy. Naše nosiče chodia vyprané a vyžehlené, preto sú hneď pripravené na nosenie od novorodenca, preto pri jeho vybalení bude z vrátenej sumy odrátaný poplatok za hygienické ošetrenie vo výške 9,5 eur. Dopravné náklady znáša objednávajúci.


Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Záruka a reklamácia

Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, v originálnom balení, s faktúrou alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spotrebiteľom – poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje nedostatky a akým spôsobom sa prejavili. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Certifikovaná Biobavlna je farbená iba čisto prírodnými, ekologickými farbami, preto prípadne blednutie najmä tmavších odtieňov je prirodzenou vlastnosťou takto farbenej biobavlny.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2016.

RISCHINO s.r.o